image

Hälsa, säkerhet, miljö

På Arvid Nilsson värnar vi om miljön och våra anställdas hälsa och säkerhet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårt HSE-resultat. Genom samverkan skapar vi tillsammans en trivsam, säker och stimulerande arbetsplats för våra anställda där vi tillsammans strävar efter att minimera företagets miljöpåverkan.

Att aktivt förebygga arbetsplatsolyckor och att medvetet hushålla med jordens resurser är en viktig del för oss i vårt arbete med ständiga förbättringar. Vi fokuserar på aktivt ledarskap i HSE frågor, uppföljning av tillbud, utsläpp från transporter samt utbildning och träning.

Vårt miljö- och arbetsmiljöledningssystem är integrerat med kvalitetsledningssystemet i Arvid Nilsson Management System vilket är tredjepartscertifierat i enlighet med ISO 9001 (kvalitetsledning) och ISO 14001 (miljöledning). Arbetsmiljöledning är implementerad i enlighet med OHSAS 18001 och NORSOK standard S-006.

Vi arbetar kontinuerligt för att uppfylla vår Business Policy där både kvalitet, hälsa, säkerhet och miljö ingår. Vår Business Policy speglar vilket ansvar och åtagande alla våra medarbetare har gentemot våra kunder och leverantörer samt gentemot medarbetare och organisation.

För att leva upp till dessa åtaganden ska Arvid Nilsson:

- Prioritera hälso-, säkerhets-, och miljöfrågor på alla nivåer i organisationen
- Vid förändring i verksamheten ta hänsyn till hälso-, säkerhets- och miljöfrågor
- Fastställa och förankra tydliga mål för verksamheten
- Ledningen skall tillhandahålla de resurser, utbildningar och den information som krävs för att nå målen
- Beakta gällande lagar och förordningar, standarder och andra föreskrifter som berör verksamheten som ett minimikrav
- Genomföra dokumenterade riskbedömningar inom hälsa, säkerhet och miljö, samt vidta de åtgärder som krävs för att genomföra och implementera förbättringar
- Arbeta med tillbudsrapportering i förebyggande syfte
- Utbilda medarbetarna inom hälsa, säkerhet och miljö
- Uppmuntra leverantörer att arbeta med hälso-, säkerhets- och miljöfrågor
- Erbjuda medarbetarna välanpassade lokaler och arbetsplatser
- Genomföra regelbundna medarbetarsamtal och medarbetarundersökningar